Telefonická objednávka 0910 445 566

Vaša objednávka neobsahuje žiadne položky.

Objednať
skryť
MENU

Objednávky príjmame v pracovné dni od 10:30 do 13:30 a od 17:30 do 20:00.

Podmienky používania SHUGETSU.sk

Článok I

Základné pojmy

 • Prevádzkovateľ je CCS – Cargo Customs Service s.r.o.
 • SHUGETSU.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá, nápoje z ponuky reštaurácie prevádzkovateľa pod názvom SHUGETSU.sk
 • Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portáluSHUGETSU.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky.
 • Objednávka je zoznam požadovaného tovaru(jedlo, nápoje), ktoré Používateľ odosiela z SHUGETSU.sk  do prevádzky/ reštaurácie spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Používateľa.

Článok II

Základné podmienky

 1. Využívanie služieb portálu SHUGETSU.sk  je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania  SHUGETSU.sk.
 2. Portál   SHUGETSU.skvyužíva registráciu prostredníctvomSHUGETSU.ska Facebook. Registrácia Používateľa na portáli SHUGETSU.sk  nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrovaní a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.
 3. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke zverejnené na portáli SHUGETSU.sk
 4. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Prevádzkovateľa uzatvára s Prevádzkovateľom platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.

 

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu             SHUGETSU.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu                SHUGETSU.sk , ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu              SHUGETSU.sk  výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu                 SHUGETSU.sk, ani za spôsob akým služby portálu SHUGETSU.sk  Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu  SHUGETSU.sk  Používateľom alebo tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu SHUGETSU.sk .
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu SHUGETSU.sk  alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržitú funkčnosť              SHUGETSU.sk , jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu                 SHUGETSU.sk  bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli SHUGETSU.sk  alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portáluSHUGETSU.sk  alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa úst. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli     SHUGETSU.sk  dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitúpočas existencie internetového portálu SHUGETSU.sk   a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu Používateľa sospracovaním osobných údajov na adresu  :shugetsu@shugetsu.sk
 2. Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 20 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania SHUGETSU.sk  Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu alebo tretích osôb.
 4. Údaje o Používateľoch portálu                 SHUGETSU.sk  použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov a na stanovený účel uvedený v týchto VOP. Prevádzkovateľ uchováva len údaje Používateľa, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní na SHUGETSU.sk  alebo vo svojom používateľskom konte.
 5. Používaním služieb portálu        SHUGETSU.sk  Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 6. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu SHUGETSU.sk . Pôvodcom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi portálu                SHUGETSU.sk  na adresu shugetsu@shugetsu.sk

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania portálu                 SHUGETSU.sk  nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel pre servery prevádzkované spoločnosťou SHUGETSU.sk .
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu SHUGETSU.sk  bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál                SHUGETSU.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portáluSHUGETSU.sk . Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

 

V Bratislave 25.01.2021